• Català
  • Español (Formal Internacional) (ES)

REGLAMENT 24 HORES DE MOIÀ, XXXVI EDICIÓ

FEDERACIÓ CATALANA DE MOTOCICLISME

Delegació Territorial de Barcelona

“TROFEU CATALÀ DE RESISTÈNCIA SOBRE TERRA”

Nom de la prova: "24 HORES DE MOIÀ, XXXVI EDICIÓ"

Especialitat: Resistència sobre Terra

Dates: 6 i 7 d'octubre del 2012

Entitat organitzadora: MOTO CLUB MOIANÈS

24 HORES DE MOIA - REGLAMENT PARTICULAR

ART. 1.- ORGANITZACIÓ DE LA COMPETICIÓ

El Moto Club Moianès organitza per als dies 6 i 7 d'octubre del 2012 una competició motociclista en la modalitat de Resistència Enduro de caràcter nacional, denominada "24 HORES DE MOIÀ, XXXVI EDICIÓ" , que es desenvoluparà d'acord amb els Reglaments Generals Esportius de la F.I .M. i F.C.M., conformes a les normes del present Reglament Particular.

ART. 2.- CIRCUIT I DURADA DE LA COMPETICIÓ

La prova es desenvoluparà en el circuit tancat de muntanya ubicat dins la finca denominada "EL SOLÀ DE LA VILA ", a les rodalies de Moià, amb una longitud aproximada de 5,5 km ., havent-se d'efectuar el gir en sentit de les agulles del rellotge.

La competició començarà a les 17 hores del dia 6 i durarà 24 hores sense interrupció.

ART. 3.- PARTICIPANTS

La prova està oberta a tots els concursants que es trobin en possessió de la corresponent llicència, expedides per la F.C .M.,(calen que siguin homologades si no són pilots catalans) subjectes a desqualificació o suspensió pels Organismes Federatius competents.

Cada motocicleta anirà conduïda per un equip format per tres o quatre pilots.

Cada equip haurà de designar a un representant, el qual es denominarà Cap d'Equip, a través del qual es canalitzaran les relacions entre els concursants i l'organització, llevat les qüestions relatives a inscripció, verificació de llicències i d'equip i adjudicació de premis.

ART. 4.- VEHICLES ADMESOS

La competició està oberta a totes les motocicletes que acompleixin les regles de seguretat del Codi Esportiu de la F.M .I. i s'ajustin a les següents normes:

A) NIVELL DE SO. No excedir de 95 dB, mesurats per mètode estàtic.

B) ENLLUMENAT. Anar provistes d'un sistema d'enllumenat eficaç, que haurà de funcionar a la perfecció durant tota la nit i que permetrà detectar el vehicle en la foscor a una distància no inferior a 30 metres . Els fars davanters hauran de donar llum blanca o groga i el pilot de darrera, vermella, no excedint la seva potència a 12w. Els elements que constitueixin l'equip d'enllumenat normal, no han de presentar cap tipus de provisionalitat. S'autoritza el muntatge de fars supletoris. S'autoritza a retirar les òptiques de les motocicletes mentre no sigui obligatori l'ús de les mateixes. Cal portar un pilot supletori a la part posterior de la moto de color vermell, que funcioni sempre, inclús amb la moto parada. El funcionament de les llums del darrera haurà de ser de les dues o més alhora amb la moto engegada durant la nit.

C) SUPERFICIES REFLECTANTS.Els cascs dels pilots hauran d´anar provistos de superfícies reflectants de 20 cm2 (5X4) com a mínim, situades a la part posterior del casc.

D) CLASSES. Les motocicletes s' agrupen, d'acord amb la seva cilindrada i en la forma següent:

1. RS 1 Júnior. Pilots amb llicencia Junior amb motocicletes superiors a 150cc 2 temps o 250 cc 4 Temps.
2. RS 1 Sènior. Pilots amb llicencia Sènior amb motocicletes superiors a 150cc 2 temps o 250 cc 4 Temps.
3. RS 2 Júnior. Pilots amb llicència Júnior amb motocicletes fins a 150cc 2 temps / 250 cc 4 temps
4. RS 2 Sènior. Pilots amb llicència Sènior amb motocicletes fins a 150cc 2 temps / 250 cc 4 temps
5. Màster. Pilots majors de 40 anys complerts amb qualsevol tipus de motocicleta englobades a les categories 1, 2, 3, 4. Tots els membres de l’equip hauran de ser majors de 40 anys per poder participar i puntuar a la categoria 5.
6. Automàtics.

Una motocicleta de categoria inferior, pot inscriure's , participar i puntuar en una classe superior segons el següent quadrant. Fins a 150 cc 2 temps poden participar a Superiors a 150 cc 2 temps. Fins a 250 cc 4 temps poden participar a Superiors a 250 cc 4 temps. Si participen en un mateix equip pilots de diferent categoria, tots participen i puntuen en la categoria del pilot que tingui la més alta.( Ex. Júnior i Sènior, participen en Sènior ). Un pilot que hagi participat en una cursa en una categoria superior a la seva, pot

Per a constituir una classe haurà d'existir un mínim de tres equips que prenguin la sortida a la competició. De no arribar a aquest número, els vehicles inscrits en l'esmentada classe seran inclosos a la classe immediatament superior.

E) Es fixa en 45 el número de màquines que poden ser admeses per a prendre part en la prova.

F) Els 34 primers equips inscrits tindran dret a box cobert, la resta d'equips tindran un box comunitari.

ART. 5.- INSCRIPCIONS

S'admetran inscripcions fins el dia 21-9-11, havent-se d'efectuar en les butlletes destinades a l'efecte a: -motoclubmoianes.org

-F.C.M. - Enric Granados, 112 - Barcelona

-M.C.M. - C. Forn, 1 - Moià (Barcelona) i havent-se de remetre a aquesta última adreça o fax 93 830 01 60. Les esmentades inscripcions hauran de figurar completes en tots els seus detalls i anar acompanyades dels corresponents drets d'inscripció, essent rebutjades les que no acompleixin aquests requisits.

El dia 2-1011, a les 11 hores, haurà de presentar-se al mateix Circuit, un representant de cada equip per a recollir els dorsals i demés material d'identificació, sense el qual no se'ls permetrà l'accés al circuit ni a boxes.

ART. 6.- ASSEGURANCES I RESPONSABILITATS

Per a descarregar la responsabilitat civil dels participants, de conformitat amb les disposicions dictades a l'efecte per la F.C .M., l'Organització ha concertat a través d'aquesta, l'Assegurança Obligatòria pels danys corporals que els participants puguin ocasionar a tercers. Independentment d'això, l'Organització declina i els inscrits així ho accepten, tota responsabilitat pels danys o perjudicis de què puguin ser víctimes o causants els participants.

En cas de produir-se un accident, els concursants vénen obligats a comunicar-ho a l'Organització el més aviat possible i en el termini màxim de 24 hores, indicant la data, el lloc i circumstàncies de l'accident, nom i dades dels eventuals testimonis. Al marge d'això, els concursants i/o conductors queden lliures per a contractar pel seu compte i a la seva conveniència, les assegurances que estimin convenients. Queden exclosos els danys que puguin patir els conductors i/o vehicles participants.

L'Organització no es fa responsable de capl objecte i/o motocicleta depositada en un control, transcorreguts 30 minuts del tancament del mateix.

Les assegurances tindran validesa durant la carrera i proves qualificatòries.

ART. 9.- CANVIS DE PILOT O DE MOTOCICLETA

El canvi de motocicleta, de número de dorsal o del/s pilot/s per un altre diferent dels que constitueix l'equip titular, serà motiu d'exclusió. Una vegada efectuada la inscripció, només s'admetrà la substitució de la marca o classe de motocicleta en cas de requeriment exprés del concurrent al Jurat de la Competició , formulat no més tard del moment de la verificació de la motocicleta.

Durant el desenvolupament de la competició, i en el cas d'accident en el que un pilot es produeixi una lesió que li impedeixi reprendre la mateixa, podrà ser substituït per un altre pilot inscrit i pertanyent a un equip que s'hagi retirat de la competició. No podran fer ús d'aquesta norma els equips de quatre pilots o els que hagin fet ús d'aquesta una vegada. Tampoc podran ser agafats com a substituts aquells pilots que formin part d'un equip que degudament inscrit, no hagi pres la sortida en la prova.

ART. 10.- INDUMENTARIA

Durant la carrera, els pilots hauran d'anar provistos del casc homologat o autoritzat per la R.F .M.E.(homologació 05), pantalons i guants de material sintètic de resistència similar, botes desprovistes de claus, camisa de màniga llarga com a mínim i el dorsal que tingui assignat cadascun d'ells. Les ulleres i les viseres, d'ús facultatiu, hauran de ser de material inestellable. Hombreres, genolleres i colzeres són recomanables.

ART. 11.- NUMEROS

Les plaques porta numero seran de construcció sòlida, i mediran aproximadament 28x23 cm., col.locant-se a ambdós costats de la motocicleta, sobre la roda de darrera i de manera que la visibilitat no quedi obstaculitzada per la posició del pilot, i una tercera a la part frontal, amb una inclinació no superior als 25 graus respecte de la vertical i perfectament visible. Les dimensions mínimes de les xifres seran: 140 mm . d'alçada, 90 mm . d'amplada i 25 mm . de gruix de traç. L'espai entre dues xifres no podrà ser inferior a 25 mm . La pintura serà mat i els colors utilitzats seran: fons negre i números en groc .

Cada pilot tindrà adjudicat, a més, un dorsal d'un color determinat per a permetre la seva identificació. No s'autoritzarà la sortida ni la permanència en la carrera si les màquines no estan provistes de les seves plaques o els pilots dels seus dorsals.

ART. 12.- CARBURANTS I LUBRIFICANTS

El carburant serà de tipus comercial, la distribució del qual estigui convenientment assegurada per les estacions de servei. Els additius que s'utilitzin en les barrejes no han d'alterar l'octanatge de les benzines. Els Comissaris Esportius estan facultats per a ordenar en qualsevol moment i lloc la presa de mostres de combustible i demés productes utilitzats, ja sigui de la màquina o dels dipòsits de reserva. El carburant i lubrificant seran per compte dels participants.

ART. 13.- REPOSTATGES I MANIPULACIONS DEL CARBURANT

Els repostatges hauran d'efectuar-se en el box individual de cada equip, havent d'estar el motor parat . Es realitzaran directament des del dipòsit subministrador al situat a la motocicleta, és a dir, sense l'ús d'embuts. Els dipòsits de subministrament i els d'emmagatzematge hauran d'estar en perfectes condicions , provistos de tanca de seguretat estanc i hauràn d´esser metàl.lics. A més, els de subministrament estaran provistos d'un tub de subministrament amb aixeta i, en cas d'estar elevats, no estaran a més de 2,5 metres d'alçada.

No està permès el repostatge per canvi de dipòsit.

En les operacions de repostatge i manipulacions del carburant i lubrificants, així com en les rodalies dels dipòsits que els continguin, està terminantment prohibit fumar.

Excepcionalment, prèvia autorització del Director de Carrera i sota la supervisió d'un Comissari, es podrà repostar en el recorregut mitjançant un recipient màxim de 2 litres de capacitat.

Està totalment prohibit fumar al box.

ART. 14.- PARC DE REPARACIONS

A les 11 hores del dia 6 d'octubre els equips podran instal.lar-se en els boxes que els hagin estat assignats, havent de quedar les motocicletes dipositades en ells a les 11 hores. A la part del darrera del box s´hi podra estacionar un vehicle taller degudament acreditat.

Els boxes es composen de:

1.- PISTA DE DESACCELERACIÓ .- És l'únic lloc per accedir a la zona d'assistència.

2.- ZONA D'ASSISTÈNCIA .- Consta de:

PISTA DE CIRCULACIÓ : És el lloc a través del qual els participants circulen per la zona d'assistència. En ella està prohibit efectuar qualsevol tipus d'assistència. Excepcionalment, si un participant ultrapassa el seu box, només podrà acostar el seu vehicle al box col.lectiu. En incorporar-se o atravessar la pista de circulació, s'ha de donar preferència als equips que circulin en ella.

BOX INDIVIDUAL : És el lloc destinat a cada equip per efectuar les assistències permeses en el present R.P., excepte les soldadures, tal com es detalla en l'Art. 15, així com els relleus de pilots. Totes les peces de recanvi, materials i eines hauran de situar-se en el box individual. Cada equip ha de tenir en el recinte del seu box i en lloc molt accessible, un extintor homologat per hidrocarburs de 5 Kg . de contingut. La presència en el box de persones no autoritzades serà motiu de sanció.

BOX COL.LECTIU : És el lloc on, excepcionalment, els participants podran efectuar les assistències permeses en el R.P. En el box col.lectiu no està permès tenir-hi objectes dipositats, havent d'abandonar aquest box tots els membres de l'equip en finalitzar l'assistència.

3.- PISTA D'ACCELERACIÓ .- És l'únic lloc per a incorporar-se a la pista de carrera des de la zona d'assistència. L'accés a la pista estarà senyalitzat amb una llum taronja intermitent que indica precaució.

Tot vehicle o pilot que presenti anomalies no serà autorit­zat a accedir a la pista de carrera.

ART. 15.- REPARACIONS

Hauran d'efectuar-se en el box individual de cada equip. Les reparacions que comportin risc d'incendi, cas de les soldadures, per exemple, només podran ser realitzades única i exclusivament en el lloc del parc de treball disposat per l'Organització, havent de portar l'extintor homologat.

Queden autoritzades tot tipus de reparacions, excepte la substitució de bastidor, càrter del motor i caixa de canvis (cas de ser independents). La substitució o reparació del silenciós requerirà un nou control de sò. En tota reparació efectuada en boxes podran intervenir-hi dos membres de l'equip d'assistència o pilots, a més del que condueixi la motocicleta en aquell moment.

Casos excepcionals:

- En el parc de treball podrà reparar-se la motocicleta en el box col.lectiu.

- En el circuit només podrà reparar la motocicleta el pilot que la condueixi amb les eines i recanvis de què sigui portador.

- En el circuit, en lloc que no representi perill i prèvia autorització del Director de Carrera i sota la supervisió d'un Comissari, es podrà reparar la motocicleta en les mateixes condicions que els boxes.

ART. 16.- VERIFICACIONS PRÈVIES I DURANT LA COMPETICIÓ

La verificació tècnica i preliminar es realitzarà el dissabte dia 6 d'octubre a les 11'30 hores, havent-se de trobar cada motocicleta davant del seu box per a procedir a la verificació, precintatge i control de sortida.

Si, a judici del Comissari Tècnic, alguna motocicleta no està d'acord amb les condicions exigides en aquesta competició, el cap d'equip serà advertit de les deficiències trobades i se li concedirà un termini de 30 minuts per a subsanar-les. Si a l'acabament del termini fixat no han estat corregides, se l'exclourà. Per al control de soroll es donarà un segon termini abans de procedir a l'exclusió.

La verificació administrativa es durà a terme a la mateixa hora que l'anterior i en el mateix circuit.

Durant el transcurs de la competició, les motocicletes podran ser examinades en qualsevol moment per assegurar-se de què estan en bones condicions de seguretat i per a comprovar si alguna de les peces marcades o precintades ha estat canviada.

ENTRENAMENTS : Dia 6 de 14'00h a 15'00h.

ART. 17.- CONTROL MEDIC

L'Organització es reserva el dret de fer examinar pel Metge de la Competició als pilots inscrits i, en el seu cas, no permetre'ls prendre sortida, segons el resultat obtingut.

ART. 18.- SORTIDA

La sortida es farà a les 17 hores del dia 1. Mitja hora abans, es col.locaran les motocicletes a la línia de sortida en el ordre establert en els entrenaments cronometrats.

S'autoritza l'escalfament de motors fins a 10 minuts abans de l'inici de la competició. En aquest moment, haurà d'abandonar la pista tot el personal dels equips, a excepció des l'ajudants que aguanten la moto i dels pilots que vagin a prendre la sortida.

La sortida s'efectuarà a l'estil "LE MANS" , no podent l'operació de posta en marxa de la motocicleta, provocar la rotació de la roda motriu. Transcorregut un minut després d'haver donat la senyal de sortida (fi del període de "arranque"), els participants quedaran en llibertat de posta en marxa.

A la sortida està prohibit, així mateix, sortir amb antelació a la senyal corresponent i rebre ajuda exterior.

ART. 19.- RELLEU DE PILOTS

El sistema de conducció serà el de relleus alternatius, essent el seu ordre lliure i la seva durada d'una hora i mitja com a màxim. El control de relleus s'efectuarà pel color del dorsal dels pilots, estant prohibit el seu intercanvi entre els membres d'un equip.

Els relleus s'efectuaran en el box individual de cada equip, llevat dels següents casos excepcionals:

- Els relleus podran efectuar-se en el box col.lectiu.

- Prèvia autorització del Director de Competició, es permetrà el relleu fora de boxes d'un pilot que resulti lesionat després d'un accident i quedi impossibilitat per a seguir en competició. El pilot entrant serà transportat per la Organització fins el lloc corresponent.

ART. 20.- CONDUCTA EN LA COMPETICIÓ

a) Una motocicleta en carrera no pot sortir-se del circuit llevat en cas de força major, havent-se d'integrar pel mateix lloc per on hagi sortit.

b) Està terminantment prohibit circular en sentit contrari de la marxa.

c) Durant tota la prova, les motocicletes únicament podran ser mogudes pel seu motor, l'esforç muscular del pilot o per alguna causa natural, quedant prohibida, per tant, la percepció d'ajuda de qualsevol persona diferent a la del pilot, excepte sota supervissió d´un Oficial de Cursa.

d) Els pilots s'abstindran de realitzar qualsevol maniobra deslleial amb respecte als demés participants, així com obstaculitzar l'avançament d'un altre competidor de qualsevol forma.

e) Els participants seguiran les indicacions que se'ls faci per mitjà de banderes o altres dispositius previstos per l'Organització (safety bike) .

f) Tot vehicle participant que per la forma de conduir del pilot o per les condicions de la màquina, resultés incòmode o perillós per als demés participants, podrà ser sancionat o exclòs.

g) S'haurà de circular amb l'enllumenat complet durant l'interval que indiqui l'Organització. L'ordre de detenció per falla de l'enllumenat es donarà en el box corresponent, i si el pilot no es para a la volta següent, serà sancionat. De no poder-se reparar l'averia, romandrà la màquina en el seu box fins que es doni l'ordre de poder prescindir de l'enllumenat.

ART. 21.- ULTIMA VOLTA I FINAL DE CARRERA

L'última volta no podrà cobrir-se en un temps superior a 15 minuts per pista seca, o superior a 20 minuts per pista mullada. En cas de superar aquest temps, la volta no serà comptabilitzada.

Els equips que estiguin en possibilitat de realitzar la última volta dins del temps permès i pateixin un incident que els impossibiliti acabar la competició, seran considerats arribats, no comptabilitzant aquesta última volta i assignant-els els temps de 24 hores.

A l'acabament de les 24 hores de carrera, els concursants s'aniran deturant a la senyal d'arribada. Seguidament, els pilots conduiran la motocicleta al lloc destinat per la verificació final, prohibint-se qualsevol manipulació de la mateixa fins al moment.

El control d'arribada quedarà definitivament tancat a les 17 h. 25 m . del dia 2, amb la pista seca, i a les 17 h. 35 m . del mateix dia, amb la pista mullada.

ART. 22.- EXCLUSIÓ DE LES CLASSIFICACIONS PARCIALS

Serà condició ineludible per a classificar-se, cobrir el 40% més una de les voltes realitzades pel primer classificat de la classe, menyspreant la fracció en cas que n'hi hagués.

ART. 23.- VERIFICACIO FINAL

Una vegada acabada la competició, els vehicles es dipositaran al recinte tancat disposat a l'efecte per l'Organització, on un Comissari Tècnic procedirà a la verificació final. Els vehicles romandran en l'esmentat recinte fins que el Director de la Competició autoritzi la seva retirada, prohibint-se qualsevol manipulació sobre les màquines. Almenys un dels mecànics de cada equip romandrà a disposició del Comissari Tècnic per a procedir al seu eventual desmuntatge.

ART. 24.- RESULTATS I CLASSIFICACIONS

Els resultats oficiosos es publicaran immediatament després de finalitzar la carrera, en el mateix circuit. Els resultats finals es publicaran dins de la mitja hora següent, en el local social del M.C.M., llevat en cas d'impossibilitat material.

ART. 25.- SANCIONS

Correspon al Director de la Competició decretar les sancions per infracció al present Reglament. S'estableix el següent quadre de sancions:

ART. MOTIU SANCIÓ

1 Vehicle disconforme amb les normes de seguretat. ...................................................... Ordre de reparació

2 Frau en les dades en la incripció ...................................................................................... Exclusió

3 Canvi de pilot o motocicleta durant la competició .......................................................... Exclusió

4 No anar provist de la indumentària reglamentària........................................................... No autor. a sortir

5 Deficiència del sistema d'identificació............................................................................. No comptab. volta

6 Canvi de número d'identificació durant la competició ................................................... Exclusió

7 Repostar en forma no autoritzada..................................................................................... 2 voltes

8 Fumar al voltant dels dipòsits de combustible ................................................................ 2 voltes

9 Reparar amb l'equip d'assistència de forma no autoritzada.......................................... 4 voltes

10 Entrar o sortir de boxes per accessos no autoritzats.................................................... 3 voltes

11 Circular en les pistes de boxes en sentit contrari al de la carrera amb el vehicle en marxa.................................................................................. 6 voltes

12 Presència en un box de personal no autoritzat. ............................................................ 1 volta

13 Efectuar assistències en boxes, en zones no autoritzades ........................................ 1 volta

14 Obstaculitzar la pista de circulació de boxes ............................................................... 1 volta

15 Infringir les normes del parc tancat ................................................................................ Exclusió

Verificar després de l'hora assenyalada............................................................................. Multa 60 Euros

16 No formalitzar la verificació preliminar........................................................................... No autorit. a sortir

Irregularitats observades en verificacions durant la carrera.............................................. Exclusió

17 No passar l'examen mèdic preliminar............................................................................ No autor. a sortir

18 Prendre la sortida amb antelació ................................................................................... 2 voltes. 18 a) Posta en marxa no autoritzada................................................................................... 2 voltes.

19 No seguir l'itinerari indicat................................................................................................ Exclusió

19 a ) Circular en sentit contrari al de la marxa amb el motor en marxa........................... Exclusió

19 b) Rebre ajuda exterior no autoritzada .......................................................................... 4 voltes

19 c) Realitzar maniobra deslleial........................................................................................ Exclusió

19 d) No atendre a les indicacions dels Comissaris......................................................... Exclusió

19 e) Conducció perillosa per als demés participants .................................................... 1 volta.- Exclusió

19 f ) Funcionament ineficaç de la instal.lació lluminosa de la motocicleta durant els períodes d'ús obligatori ............................................................................................................................... No autor. a sortir

-No detenir-se en el box en el termini d'una volta després de rebre avís de mal funcionament de la il.luminació de la motocicleta.............................................................................................. No comptab. de les voltes des de l'avís

20 Efectuar el relleu en forma no autoritzada.................................................................... Exclusió No respectar la durada màxima dels relleus per pilot. .................................................... 8 voltes.

21 Realitzar l'última volta en temps superior al permès .................................................. No compt. de la volta -No rebre la senyal d'arribada............................................................................................. Desqualificació

22 No introduir la motocicleta en el parc tancat a l'arribada ........................................... Exclusió

23 Irregularitats observades en la verificació final............................................................ Exclusió

24 No respectar l'ordre de posició en cas d'apareixer la Safety Bike.. ......................... 2 voltes

25 Avançar la Safety Bike .................................................................................................. Exclusió

26 Faltar el respecte a l'organització................................................................................. de 2 voltes/exclusió

AT. 26.- PETICIO D'ACLARIMENT

Qualsevol petició d'aclariment sobre els resultats de la prova o el seu desenvolupament, ha de dirigir-se al Director de la Competició.

La petició d'aclariment sobre els resultats de la prova ha de formular-se dins els termini posterior a la publicació dels mateixos.

ART. 27.- RECLAMACIONS

Una reclamació, per a ser considerada vàlida, haurà d'efectuar-se per escrit, dirigida al President del Jurat i firmada pel concursant, acompanyada d'un dipòsit de 300 euros, havent-se d'entregar al Director de la Competició dins dels terminis que a continuació s'estableixen:

a) Contra un error del Reglament, com a molt tard abans del tancament d'inscripcions.

b) Contra qualsevol defecte del recorregut o altra causa que pugui afectar a l'organització i desenvolupament de la competició, com a mínim 24 hores abans del començament de la mateixa.

c) Contra la validesa d'una inscripció, la qualificació d'un conductor o les característiques d'una motocicleta, fins el moment de finalitzar la verificació preliminar.

d) Contra la decisió d'un Oficial de la Competició o una irregularitat comesa durant el desenvolupament de la mateixa, dins de l'hora següent d'haver-se produït la mateixa.

e) Contra les característiques internes d'una màquina, així com les externes modificades després de la verificació, fins mitja hora després de finalitzada la competició.

f) Contra la classificació de la competició, fins mitja hora després de publicar-se la mateixa.

g) Contra la ressolució d'una petició d'aclariment, fins mitja hora després d'haver rebut la resposta per escrit del Director de la Competició. Un a mateixa reclamació no podrà versar més que sobre un sol assumpte concret. Els dipòsits de garantia es reintegraran quan la reclamació resulti fundada. No es pot reclamar sobre la decisió del Jurat, però en determinats casos es pot apel.lar segons allò prescrit en el Codi Esportiu Internacional de la F.I .M.

ART. 28.- PREMIS

Es concediran trofeus als 30 primers classificats.

ART. 29.- SENYALS

BANDERA NACIONAL : Sortida.

BANDERA VERMELLA : Parada absoluta de tots els corredors.

BANDERA NEGRA AMB EL NUMERO D'UN EQUIP : Parada del pilot de l'equip corresponent.

BANDERA GROGA, SENSE AGITAR : Atenció.

BANDERA GROGA AGITADA : Perill, preparar-se per a parar.

BANDERA VERDA : Recorregut lliure.

BANDERA BLAVA : Deixar pas a un conductor que va a avançar.

BANDERA A FRANGES VERTICALS VERMELLES I GROGUES : Pista rellisco­sa.

BANDERA BLANCA : Vehicle de servei en pista.

BANDERA A QUADRES BLANCS I NEGRES : Fi de carrera.

PLAFO AMB ASPA : Encendre o apagar enllumenat.

BANDERA BLAU-GRANA : Regadiu.

Aquestes senyals es donaran de nit amb disc o bandera il.luminats.

ART. 30.- SERVEI D'INFORMACIÓ

Durant la carrera s'anirà informant periòdicament sobre el desenvolupament de la mateixa, amb caràcter merament oficiós.

ART. 31.- BRIEFFING

El director de cursa farà un BRIEFFING (explicació i aclariment de dubtes) una hora abans de la sortida, que serà d´assistència obligatoria.

ART. 32.- PUBLICITAT

En els dorsals dels pilots, facilitats per l'Organització no es permetrà altra publicitat que la contractada pel M.C.M.,ni retallar-els per tal de facilitar llur tasca a la organització.

ART. 33.- RESPONSABILITATS PER ACCIDENTS

Sense perjudici d'allò que es consigna en l'Art. 8 del present Reglament, el Moto Club Moianès declina qualsevol responsabilitat per els accidents de que puguin ser víctimes o causants els conductors de la carrera, concursants o mecànics, o de cap altre de qualsevol naturalesa que sigui o es produeixi en ocasió de la prova.

Tot pilot haurà d'omplir la fitxa mèdica i permetre a l'organització utilitzar les seves dades personals solicitades durant la durada de la cursa. En cas contrari el pilot en serà responsable.

ART. 34.- RENUNCIA

Els pilots, pel fet de la seva participació en aquesta competició, renuncien a tot dret de recurs contra l'Organització, els seus Oficials, Representants i Comissionats, sigui per arbitratge, sigui pels Tribunals o sigui d'altra forma no prevista en el C.D.I. de la F.M .I., de tot acte o omissió per part de l'Organització, els seus Oficials, Representants o Comissionats en l'aplicació d'aquest Reglament i dels annexos que puguessin agregar-se o per qualsevol altra causa que pogués sobrevenir sobre les esmentades circumstàncies.

ART. 35.- SUSPENSIÓ O AJORNAMENT

L'Organització es reserva el dret de suspendre o ajornar la prova, si circumstàncies especials l'obliguen a això, estant solament obligada a retornar els drets d'inscripció a tots els participants a excepció d'aquells que, en el segon cas estiguessin conformes amb la nova data fixada, donant compte immediat a la F.C .M. sobre les esmentades circumstàncies.

ART. 36.- CONEIXEMENT DEL REGLAMENT

Els participants, pel fet de la signatura de la inscripció, declaren conèixer i respectar els Reglaments esportius de la F.I .M., de la F.C .M., així com el present Reglament Particular, obligant-se a complir totes les disposicions contingudes en els mateixos.

ART. 37.- MODIFICACIO I INTERPRETACIÓ DEL REGLAMENT

El present Reglament podrà ser modificat, amb la anuencia de la F.C .M., abans de l'obertura del termini d'inscripció. Després d'aquest moment, els Comissaris Esportius podran modificar el present Reglament si per causes justificades es veiessin obligats a fer-ho.

Així mateix, els Comissaris Esportius, podran dictar tantes disposicions complementàries com creguin oportunes per a la millor organització i desenvolupament de la prova, obligant-se a posar-ho en coneixement dels participants abans de donar començament a la mateixa.

La interpretació del present Reglament correspon als Comissaris Esportius de la Competició en primera instància, i a la F.C.M. en segona, d'acord amb la F.I .M.

ART. 38.- CAMPIONAT DE CATALUNYA

Aquesta prova és puntuable pel “Trofeu Català de Resistència sobre Terra 2012" segons s'esmenta en l'article 8 del Reglament de l'esmentat Campionat, convocat per la Federació Catalana de Motociclisme.

ART. 39.- JURAT

Estarà compost pels Comissaris Esportius reunits i el presidirà l'indicat en primer lloc en el present article, llevat en el cas que la F.C .M. designi un Comissari Esportiu, al que, per la seva representació, li correspondrà la Presidència del Jurat.

A més dels que designi la F.C .M.

Tots els Càrrecs Oficials hauran d'estar en possessió de la corresponent llicència de l'any en curs, expedida per la F.C .M. o R.F.M.E.

Moià 11 de Març de 2012

.

PATROCINA